รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2564 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 3 กิจกรรม
 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว สู่ความเข้มแข็งทางศิลปะ และวัฒนธรรมในชุมชน ประจำปี 2564( 03-03-2564 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว สู่ความเข้มแข็งทางศิลปะ และวัฒนธรรมในชุมชน ประจำปี 2564 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมของนักเรียนและนักศึกษา และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน สถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเพื่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม ในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1. ฐานสมุนไพร 2. ฐานการแปรรูปอาหาร “การทำบุหลันดั้นเมฆ” 3. ฐานศิลปะ "การเพ้นท์กระถางต้นไม้" 4. ฐานศิลปะประดิษฐ์ “ของชำร่วยจากผ้าขนหนู” - 1000
 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564( 18-02-2564 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมและเชิดชูผ้าไทย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา - 1000
 โครงการนิทรรศการศิลปะทัศนศิลป์ร่วมสมัย 80 ปี : พิทักษ์ ปิยะพงษ์( 15-02-2564 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการนิทรรศการศิลปะทัศนศิลป์ร่วมสมัย 80 ปี : พิทักษ์ ปิยะพงษ์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ หอศิลป์ อาคารสาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้านด้านทัศนศิลป์) จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สังคมได้ชื่นชมและเรียนรู้ในผลงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ศิลปิน ผู้สนใจได้เกิดการแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์ผลงานแนว Realistic Semi-Abstract และ Abstract Expression อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับศิลปินจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงสถาบันการศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างสรรค์งานกับศิลปินโดยตรง - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University