รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2565 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 6 กิจกรรม
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ แหล่งประวัติศาสตร์โคกพนมดี( 25-05-2565 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์ แหล่งประวัติศาสตร์โคกพนมดี ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตและจัดองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคีทางศิลปะ วัฒนธรรม สำหรับบริการชุมชน ท้องถิ่น และผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และจัดกิจกรรมร่วมกัน - 1000
 โครงการอาหารและขนมชาติพันธุ์ สู่การส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา( 14-04-2565 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการอาหารและขนมชาติพันธุ์ สู่การส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 14 - 29 เมษายน 2565 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาอาหารและขนมชาติพันธุ์ตามอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและสามารถนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ รวมทั้งเชื่อมโยงมิติการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา - 1000
 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2565( 08-04-2565 )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ (กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป) ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความผูกพันในสถาบันครอบครัวด้วยกิจกรรมทางศาสนพิธีกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชาวราชนครินทร์ และเพื่อสืบสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามคงอยู่ต่อไป รวมทั้งสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ สมศ.16 ว่าด้วยการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดี) - 1000
 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2565( 02-03-2565 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมของนักเรียนและนักศึกษา และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน สถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเพื่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน - 1000
 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565( 20-01-2565 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 20-21 มกราคม 2565 ณ กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริมและเชิดชูผ้าไทย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ - 1000
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์( 10-01-2565 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยการนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาสู่งานสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ผลงานจากงานศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่อยอดเป็นเชิงธุรกิจ และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางออนไลน์และแสดงผลงานต่อสาธารณชน - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University