รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2566 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 1 กิจกรรม
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2566 (กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี)( 04-11-2566 )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับคณะ สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษา สโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม (ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566) วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 (ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 11) ณ วัดจุกเฌอ ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมและสร้างเครือข่ายกับชุมชนภายนอก รวมทั้งเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณี ทางพระพุทธศาสนา - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University