รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2566 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 3 กิจกรรม
 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวาดภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา” ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ถนนสายวัฒนธรรม”( 19-08-2566 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวาดภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา” ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ถนนสายวัฒนธรรม” สู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอศิลป์ RRU มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการงานส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมทั้งถนนสายวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายทางศิลปะ วัฒนธรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ การนำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และรายได้สู่ชุมชน และท้องถิ่น - 1000
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวาดภาพสีน้ำกับกลุ่มศิลปิน” ( 16-06-2566 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวาดภาพสีน้ำกับกลุ่มศิลปิน” ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แบบมีชีวิตและจัดทำองค์ความรู้งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2566 ณ หอศิลป์ RRU สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งงานออกแบบอัตลักษณ์ท้องถิ่น - 1000
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์( 26-05-2566 )
    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดบางกระดาน ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลองค์ความรู้ด้านสมุนไพรสู่ชุมชนและจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University