รายงาน : รายการกิจกรรมเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง แยกประเภท รหัสรายงาน : A01.1
ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2567 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
หน่วยงาน :    
มี 1 กิจกรรม
 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2567( 02-04-2567 )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความผูกพันในสถาบันครอบครัว ด้วยกิจกรรมทางศาสนพิธีกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชาวราชนครินทร์ และเพื่อสืบสานถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้งสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ - 1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University