รายงานประจำปี 2551  สำนักงานอธิการบดี
ชื่อหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
URL http://op.rru.ac.th/
Tel : 0-3851-2500, 0-3851-5830
Fax 0-3881-0337
คณะผู้บริหาร
1. ดร. นฤชล เรือนงามผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
จำนวนบุคลากร 191 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 19 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 172 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 1. อำนวยการและจัดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 2. บริการจัดหาและจัดสรรบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ 3. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามภาระงานที่หน่วยงานต้องการ 4. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน 5. กำกับ ดูแล บุคลากรให้ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ 6. พัฒนาโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อการทำงานให้มีความชัดเจน ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
วิสัยทัศน์ สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานพัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ การดำเนินงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว
ข้อมูลทั่วไป ความเป็นมา สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานอธิการ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" ให้แก่วิทยาลัยครู สำนักงานอธิการ จึงเปลี่ยนเป็นสำนักงานอธิการบดี ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 วัตถุประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มีวัตถุประสงค์ในการทำงาน ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างงานให้มีระบบ 2. เพื่อให้การทำงานชัดเจน ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 3. เพื่อให้การบริการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ให้เกิดความประทับใจ 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 5. เพื่อให้มีภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ ที่สวยงามและเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน 6. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย เป้าหมาย 1. พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 2. อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ มีศักยภาพที่จะรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น 3. บุคลากรสายสนับสนุนการสอนมีความรู้ความสามารถตรงตามสายงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีผังแม่บทในการพัฒนาพื้นที่สถาบัน 5. จัดสภาพแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์ให้งดงาม 6. พัฒนาระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเอิ้อต่อการบริหารและบริการ 7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
การแบ่งส่วนราชการ
1. กองกลางโทร. 038-512500 โทรสาร 038-810337
2. กองนโยบายและแผนโทร. 0-3881-0427 โทรสาร 0-3881-0427
3. กองพัฒนานักศึกษาโทร. 038-517173 โทรสาร 038-517173
4. ช่วยราชการโทร. โทรสาร
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

0

181
2549 2550 2551
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)14 7.30
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย83 43.50
4 พนง.ราชการ8 4.20
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)0 .00
6 ลูกจ้างประจำ6 3.10
7 ข้าราชการ3 1.60
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)71 37.20
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)1 .50
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)0 .00
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)5 2.60
รวม 191
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2551
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 0 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 0 รางวัล จำนวนนักศึกษา 191 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 94 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

40 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

15 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 30 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

0 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

6 ครั้ง  
 

เสวนา

2 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 60 คน จากจำนวน บุคลากร 181 คน  
  สายอาจารย์ 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 10 คน  
  สายสนับสนุน 60 คน จากจำนวน บุคลากร 171 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   94 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 1 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 0 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 0 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 0 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 0 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 0 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 10 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   36 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 2 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 10 กิจกรรม
  อื่นๆ