รายงานประจำปี 2549  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
URL http://human.rru.ac.th
Tel : 0-3851-5827
Fax 0-3851-7082
คณะผู้บริหาร
1. คณสถิต มังกรแก้วรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สมพงษ์ ทองคำรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุลรองคณบดีฝ่ายแผน พัฒนา และประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ดร. บุญยอด ศรีรัตนสรณ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. ผศ. วิไลวรรณ สุนทรายุทธรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ภาคภูมิ ลบถมรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. จินดา เนื่องจำนงค์ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
9. เกียรติชัย สายตาคำรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. วาทิตา เอื้อเจริญรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ดร. เทพนคร ทาคงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12. ดร. ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุลคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13. ณิชาภัทร ยุทธไตรผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14. ชลธิชา นิสัยสัตย์ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15. โยธิน จี้กังวาฬรองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและบริการท้องถิ่น
16. อารียา บุญทวีรองผู้อำนวยการฝ่ายงานเผยแพร่ทางศาสนา วัฒนธรรมและวิจัยชุมชน
17. นพพร ขุนค้าผู้ช่วยคณบดี
จำนวนบุคลากร 90 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 77 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 13 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา 1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ บัณฑิตมีความชำนาญเป็นมืออาชีพในศาสตร์ที่ศึกษาและโดดเด่นด้านสังคม ภาษา และศิลปะ
ข้อมูลทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในจำนวน 5 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แต่เดิมมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา การบริหารการศึกษาจัดเป็นหมวดวิชา เช่น หมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ และหมวดวิชาภาษาไทย มีภารกิจจัดการสอนวิชาในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาครูในระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นต้น และประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง หลังจากประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูปี พ.ศ. 2518 ให้มีการเปิดสอนนักศึกษาสายครูถึงระดับปริญญาตรี มีระบบบริหารงานวิชาการในรูปคณะวิชาและภาควิชาโดยแบ่งเป็น 3 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตสายครูตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์และดนตรี ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ให้วิทยาลัยครูผลิตบัณฑิตหลายสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี จึงมีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ขึ้น คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (พ.ศ. 2530-2538) และอังกฤษธุรกิจ(ระดับอนุปริญญา) ต่อมากรมการฝึกหัดครูได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเต็มรูปแบบ และเปลี่ยนสถานะจาก “คณะวิชา” เป็น “คณะ” บริหารงานโดยคณบดีตามรูปแบบการบริหารอุดมศึกษาสากล ต่อมาสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ได้จัดให้มีคณะวิชาเพิ่มขึ้นอีก 1 คณะ คือ คณะวิชาวิทยาการจัดการ และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ย้ายไปสังกัดคณะวิทยาการจัดการในปี พ.ศ. 2538 ปีการศึกษา 2545 สถาบันฯ มีนโยบายให้คณะครุศาสตร์รับผิดชอบผลิตครูทุกสาขาวิชา และให้นักศึกษาสายครูที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2545 ไปสังกัดคณะครุศาสตร์ทั้งหมด ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดโปรแกรมวิชาใหม่อีก 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2546 เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2547 เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น
การแบ่งส่วนราชการ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานโทร. 038-515827 โทรสาร
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นโทร. โทรสาร
3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนโทร. 038-515827 โทรสาร 038-517082
4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษโทร. โทรสาร
5. สาขาวิชาดนตรีสากลโทร. 038-515827 โทรสาร 038-517082
6. สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทยโทร. 038-515827 โทรสาร 038-517082
7. สาขาวิชานิติศาสตร์โทร. โทรสาร
8. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นโทร. 038-515827 โทรสาร 038-517082
9. สาขาวิชาภาษาไทยโทร. 038-515827 โทรสาร 038-517082
10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษโทร. 038-515827 โทรสาร 038-517082
11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโทร. 038-515827 โทรสาร 038-517082
12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โทร. 038-515827 โทรสาร 038-517082
13. สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร. โทรสาร
14. สาขาวิชาศิลปกรรมโทร. 038-515827 โทรสาร 038-517082
15. สาขาวิชาสังคมศึกษาโทร. 038-515827 โทรสาร 038-517082
16. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษณ์ศาสตร์โทร. 038-515827 โทรสาร 038-517082
17. สำนักงานคณบดีโทร. 038-515827 โทรสาร 038-517082
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

0

0
2547 2548 2549
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)8 8.90
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย4 4.40
4 พนง.ราชการ2 2.20
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)3 3.30
6 ลูกจ้างประจำ0 .00
7 ข้าราชการ21 23.30
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)14 15.60
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)0 .00
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)33 36.70
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)5 5.60
รวม 90
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 11 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 2 รางวัล จำนวนนักศึกษา 90 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 19 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 0 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

0 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

0 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
  สายอาจารย์ 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน  
  สายสนับสนุน 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   19 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 0 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 18 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 0 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 1 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   65,000.00 บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก 65,000.00 บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 6 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   16 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 5 กิจกรรม
  อื่นๆ