รายงานประจำปี 2550  คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ
URL http://fms.rru.ac.th
Tel : 0-3851-5457, 0-38500-0000 ต่อ 6200
Fax 0-3851-5458
คณะผู้บริหาร
1. ธรรมรัตน์ สิมะโรจนารองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
2. ครรชิต มาระโภชน์รองคณบดีวางแผนและพัฒนา
3. ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์รองคณบดีกิจการนักศึกษา
4. ดร. สินีนาถ เริ่มลาวรรณผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5. คมสันต์ ธีระพืชผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
6. วัชราภรณ์ สิงห์สำราญผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
7. วิไลจิตร รุ่งศรีวรวัฒน์ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี
จำนวนบุคลากร 61 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 51 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 10 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา 1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ 2. บริการวิชาการด้านวิทยาการการจัดการสู่สังคมเพื่อการเรียนรู้ 3. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาการจัดการ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาการจัดากรมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ และเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่สถานประกอบการในท้องถิ่นเชื่อมั่นและยอมรับ
ข้อมูลทั่วไป คณะวิทยาการจัดการตั้งอยู่ที่อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีการบริหารงานวิชาการในลักษณะของสาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
การแบ่งส่วนราชการ
1. สาขาวิชาการเงินและการบัญชีโทร. 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
2. สาขาวิชาการจัดการโทร. 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
3. สาขาวิชาการตลาดโทร. 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
4. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์โทร. 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโทร. 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์โทร. 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจโทร. โทรสาร
8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจโทร. 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
9. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโทร. 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
10. สำนักงานคณบดีโทร. 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

0

0
2548 2549 2550
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)2 3.30
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย3 4.90
4 พนง.ราชการ0 .00
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)1 1.60
6 ลูกจ้างประจำ1 1.60
7 ข้าราชการ24 39.30
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)14 23.00
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)0 .00
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)10 16.40
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)6 9.80
รวม 61
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2550
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 6 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 0 รางวัล จำนวนนักศึกษา 61 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 9 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 1 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

1 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

0 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
  สายอาจารย์ 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน  
  สายสนับสนุน 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   9 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 1 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 0 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 4 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 1 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 0 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

1 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 0 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   10 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 1 กิจกรรม
  อื่นๆ