รายงานประจำปี 2550  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
URL http://science.rru.ac.th
Tel : 0-385-15828, 0-38568184
Fax 0-385-15828, 0-38568184
คณะผู้บริหาร
1. ดร. ดวงพร ภู่ผะกาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. พิภัทรา สิมะโรจนารองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัยรองคณบดีแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ธีรยุทธ จันทร์เขียวรองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. พลรัตน์ สร้างวัดหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. เพ็ญศรี ปักกะสีนังผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7. นรากร ศรีสุขผู้ช่วยคณบดีวิชาการ
8. ณัฐพร สนเผือกผู้ช่วยคณบดีวางแผน พัฒนาและวิจัย
9. เทวิกา เบ็ญจวรรณผู้ช่วยคณบดีวางแผน พัฒนาและวิจัย
10. ผุสดี ภุมราผู้ช่วยคณบดีกิจการนักศึกษา
จำนวนบุคลากร 109 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 91 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 18 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา 1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน 2. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมอุดทปัญญา 3. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ "ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตในทุกภาคส่วน"
ข้อมูลทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เติบโตมาจากหมวดวิชาในสายวิทยาศาสตร์สังกัดโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2598–2513) ซึ่งเป็นเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) ในปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทราเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ต่อมากรมการฝึกหัดครูได้จัดกลุ่มวิชาในหมวดวิชาสายวิทยาศาสตร์รวมขึ้นเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 9 ภาควิชา คือ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป ภาควิชาเคมี ปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสถาบันราชภัฏและตราเป็นพระราชบัญญัติ เมื่อ พ.ศ. 2538 ในปีพ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนามแก่สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราว่า สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งในระหว่าง พ.ศ. 2535–2538 นั้น คณะวิชาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคณะ จึงทำให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งในจำนวน 5 คณะ ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในระดับอนุปริญญา (วุฒิ อ.วท.) และระดับปริญญาตรี (วุฒิ วท.บ. และค.บ.) การจัดการเรียนการสอนมีทั้งการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาภาคปกติในวันจันทร์ – ศุกร์ การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น (กศ.บป. และกศ.พท.) ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 13 โปรแกรมวิชา
การแบ่งส่วนราชการ
1. สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการโทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5138 โทรสาร 0-3851-5828
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์โทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5136 โทรสาร 0-3851-5828
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์โทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5136 โทรสาร 0-3851-5828
4. สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5132 โทรสาร 0-3851-5828
5. สาขาวิชาเคมีโทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5129 โทรสาร 0-3851-5828
6. สาขาวิชาชีววิทยาโทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5131 โทรสาร 0-3851-5828
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรโทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5251 โทรสาร 0-3851-5828
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)โทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5169 โทรสาร 0-3851-5828
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)โทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5169 โทรสาร 0-3851-5828
10. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์โทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5130 โทรสาร 0-3851-5828
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาโทร. โทรสาร
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5252 โทรสาร 0-3851-5828
13. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์โทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5132 โทรสาร 0-3851-5828
14. สำนักงานคณบดีโทร. 0-3851-5828 โทรสาร 0-3851-5828
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

0

0
2548 2549 2550
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)1 .90
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย71 65.10
4 พนง.ราชการ0 .00
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)4 3.70
6 ลูกจ้างประจำ1 .90
7 ข้าราชการ26 23.90
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)2 1.80
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)0 .00
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)4 3.70
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)0 .00
รวม 109
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2550
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 13 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 0 รางวัล จำนวนนักศึกษา 109 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 15 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

5 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 2 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

0 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

0 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
  สายอาจารย์ 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน  
  สายสนับสนุน 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   15 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 3 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 1 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 3 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 0 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   20,000.00 บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน 20,000.00 บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 1 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   26 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 6 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 2 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 6 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 0 กิจกรรม
  อื่นๆ