รายงานประจำปี 2552  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
URL http://science.rru.ac.th
Tel : 0-385-15828, 0-38568184
Fax 0-385-15828, 0-38568184
คณะผู้บริหาร
1. ดร. ดวงพร ภู่ผะกาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. พิภัทรา สิมะโรจนารองคณบดีวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สุพรรณี ปริญญาวุฒิชัยรองคณบดีแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ธีรยุทธ จันทร์เขียวรองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. พลรัตน์ สร้างวัดหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. เพ็ญศรี ปักกะสีนังผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7. นรากร ศรีสุขผู้ช่วยคณบดีวิชาการ
8. ณัฐพร สนเผือกผู้ช่วยคณบดีวางแผน พัฒนาและวิจัย
9. เทวิกา เบ็ญจวรรณผู้ช่วยคณบดีวางแผน พัฒนาและวิจัย
10. ผุสดี ภุมราผู้ช่วยคณบดีกิจการนักศึกษา
จำนวนบุคลากร 109 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 91 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 18 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา 1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน 2. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมอุดทปัญญา 3. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ "ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตในทุกภาคส่วน"
ข้อมูลทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เติบโตมาจากหมวดวิชาในสายวิทยาศาสตร์สังกัดโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2598–2513) ซึ่งเป็นเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) ในปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทราเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ต่อมากรมการฝึกหัดครูได้จัดกลุ่มวิชาในหมวดวิชาสายวิทยาศาสตร์รวมขึ้นเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 9 ภาควิชา คือ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป ภาควิชาเคมี ปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสถาบันราชภัฏและตราเป็นพระราชบัญญัติ เมื่อ พ.ศ. 2538 ในปีพ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนามแก่สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราว่า สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งในระหว่าง พ.ศ. 2535–2538 นั้น คณะวิชาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคณะ จึงทำให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งในจำนวน 5 คณะ ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในระดับอนุปริญญา (วุฒิ อ.วท.) และระดับปริญญาตรี (วุฒิ วท.บ. และค.บ.) การจัดการเรียนการสอนมีทั้งการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาภาคปกติในวันจันทร์ – ศุกร์ การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น (กศ.บป. และกศ.พท.) ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 13 โปรแกรมวิชา
การแบ่งส่วนราชการ
1. สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการโทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5138 โทรสาร 0-3851-5828
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์โทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5136 โทรสาร 0-3851-5828
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์โทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5136 โทรสาร 0-3851-5828
4. สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5132 โทรสาร 0-3851-5828
5. สาขาวิชาเคมีโทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5129 โทรสาร 0-3851-5828
6. สาขาวิชาชีววิทยาโทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5131 โทรสาร 0-3851-5828
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรโทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5251 โทรสาร 0-3851-5828
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)โทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5169 โทรสาร 0-3851-5828
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)โทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5169 โทรสาร 0-3851-5828
10. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์โทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5130 โทรสาร 0-3851-5828
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาโทร. โทรสาร
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5252 โทรสาร 0-3851-5828
13. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์โทร. 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5132 โทรสาร 0-3851-5828
14. สำนักงานคณบดีโทร. 0-3851-5828 โทรสาร 0-3851-5828
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

86

83
2550 2551 2552
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)1 .90
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย71 65.10
4 พนง.ราชการ0 .00
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)4 3.70
6 ลูกจ้างประจำ1 .90
7 ข้าราชการ26 23.90
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)2 1.80
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)0 .00
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)4 3.70
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)0 .00
รวม 109
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 13 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 1 รางวัล จำนวนนักศึกษา 109 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 149 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

66 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

21 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 32 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

0 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

7 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 51 คน จากจำนวน บุคลากร 83 คน  
  สายอาจารย์ 41 คน จากจำนวน อาจารย์ 67 คน  
  สายสนับสนุน 10 คน จากจำนวน บุคลากร 16 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   149 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 9 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 0 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 11 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 1 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 1 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 1 ครั้ง
 

อื่นๆ

0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 0 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 67 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   65 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 2 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 14 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 0 กิจกรรม
  อื่นๆ