รายงานประจำปี 2549  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URL http://arit.rru.ac.th
Tel : 0-3851-7013
Fax 0-3851-7013
คณะผู้บริหาร
1. ดร. เกียรติชัย สายตาคำรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. ประภัสสร จันทร์แก้วรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนบุคลากร 34 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 33 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา 1. บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเกิดประโยชน์คุณค่าสูงสุด 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา และการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการใช้ที่เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุด
ข้อมูลทั่วไป หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดเป็นห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (College & University Library) สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ กุมภาพันธ์ 2519 หอสมุดเปิดบริการที่อาคารเอกเทศ สูง 2 ชั้น บนเนื้อที่ประมาณ 1,330 ตารางเมตร สามารถบรรจุผู้เข้าใช้บริการได้ 500 คน ปีพุทธศักราช 2541 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้อาคารวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารสูง 6 ชั้น สร้างที่ศูนย์บางคล้า ณ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 37 ล้านบาท ปีพุทธศักราช 2545 ได้เปลี่ยนชื่อจากหอสมุดเป็นโครงการจัดตั้ง “สำนักวิทยบริการ” หรือ “Office of Academic Resources” ต่อมาสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏได้ขอประทานชื่ออาคารวิทยบริการ (หอสมุด) ของสถาบันราชภัฏ 34 แห่งทั่วประเทศ จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารหอสมุดของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศว่า “บรรณราชนครินทร์” 1 มีนาคม 2548 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงมีการปรับโครงสร้าง “สำนักวิทยบริการ” รวมกับ “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็น “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
การแบ่งส่วนราชการ
1. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทร. 038-517005 โทรสาร 038-517002
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไปโทร. 0-3851-7013 โทรสาร 0-3851-7013
3. กลุ่มงานวิทยบริการโทร. 0-3851-7002 โทรสาร 0-3851-7002
4. ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โทร. โทรสาร
5. สำนักงานผู้อำนวยการโทร. 0-3851-7013 โทรสาร 0-3851-7013
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

0

0
2547 2548 2549
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)0 .00
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย7 20.60
4 พนง.ราชการ0 .00
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)0 .00
6 ลูกจ้างประจำ1 2.90
7 ข้าราชการ2 5.90
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)7 20.60
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)1 2.90
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)0 .00
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)16 47.10
รวม 34
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 0 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 0 รางวัล จำนวนนักศึกษา 34 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 6 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 0 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

0 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

0 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
  สายอาจารย์ 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน  
  สายสนับสนุน 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   6 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 1 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 0 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 2 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 3 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 0 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 0 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 0 กิจกรรม
  อื่นๆ