รายงานประจำปี 2550  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชื่อหน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
URL http://academic.rru.ac.th
Tel : 0-3881-0301, 0-3881-0274
Fax 0-3881-0301
คณะผู้บริหาร
1. อุดม คุ้มภัยหัวหน้าสำนักงาน
2. สุมินตรา คางดวงหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
3. เสรี จีนภักดีหัวหน้างานทะเบียน
4. โกเมศ กุลอุดมโภคากุลหัวหน้างานส่งเสริมฯ
จำนวนบุคลากร 18 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 17 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. พัฒนาระบบบริการการศึกษาสู่ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ e-Academic 3. สร้างรายได้หรือคุณค่าเพิ่มจากงานวิชาการ 4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและมีผลงานทางวิชาการสูงขึ้น 5. พัฒนาและจัดระบบการใช้ทรัพยากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 6. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ มุ่งเป็นหน่วยงานที่นำไอทีมาใช้ในการบริการการศึกษาแบบครบวงจรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลทั่วไป ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพ 2. พัฒนาระบบการบริการวิชาการให้มีความเป็นเลิศ 3. จัดหารายได้และบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร 5. การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า 6. จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ 1. องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการจัดการศึกษา 2. มีระบบควบคุม และติดตามคุณภาพการผลิตบัณฑิต 3. มีโปรแกรมสำหรับการให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป 4. มีจุดให้บริการสารสนเทศวิชาการอย่างทั่วถึงทุกศูนย์การศึกษา 5. จัดตั้งศูนย์หนังสือ เพื่อเผยแพร่ความรู้และหารายได้ 6. จัดตั้งศูนย์ประสานการฝึกอบรมเพื่อให้บริการวิชาการ 7. บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 8. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 9. ใช้ทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อลดต้นทุน 10. อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
1. สำนักงานผู้อำนวยการโทร. 038-810301 โทรสาร 038-810301
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

0

0
2548 2549 2550
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)0 .00
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย15 83.30
4 พนง.ราชการ0 .00
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)1 5.60
6 ลูกจ้างประจำ1 5.60
7 ข้าราชการ1 5.60
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)0 .00
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)0 .00
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)0 .00
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)0 .00
รวม 18
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2550
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 0 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 0 รางวัล จำนวนนักศึกษา 18 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 7 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

1 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

1 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 2 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

0 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

0 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
  สายอาจารย์ 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน  
  สายสนับสนุน 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   7 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 2 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 0 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 0 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 0 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 0 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   9 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 1 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 0 กิจกรรม
  อื่นๆ