รายงานประจำปี 2552  บัณฑิตวิทยาลัย
ชื่อหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย
URL http://grad.rru.ac.th
Tel : 038-535430
Fax 038-535430
คณะผู้บริหาร
1. ดร. กิตติวงศ์ สาสวดรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. ดร. ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
จำนวนบุคลากร 7 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 2 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 5 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา 1. ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริม สนับสนุนมาตรฐาน งานวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีจิตสำนึกอันดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 5. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพและมาตรฐาน
วิสัยทัศน์ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และผลิตบัณฑิตเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2559
ข้อมูลทั่วไป พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 กำหนดให้สถาบันราชภัฏสามารถเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีได้ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและมีความรู้เป็นปัจจุบัน โดยจัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์กับมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ และมหาวิทยาลัยอีดิธคอแวน ประเทศออสเตรเลีย และจัดทำความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 1 ตุลาคม 2542 สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏอนุมัติให้เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 นับเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 11 ธันวาคม 2542 ได้มีประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจัดบัณฑิตศึกษา โดยจัดให้มีสำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มีผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษาเป็นหัวหน้า วันที่ 5 มกราคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2551 ให้จัดตั้งหน่วยงานบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนรงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อ “บัณฑิตวิทยาลัย” วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2551 ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และจัดให้มีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2553 ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ.2553 วันที่ 14 สิงหาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2553 ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 วันที่ 18 กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 ให้ออกประกาศจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Graduate School of Rajabhat Rajanagarindra University” เรียกโดยย่อว่า “GRAD RRU”
การแบ่งส่วนราชการ
1. สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาโทร. 038-535430 โทรสาร 038-535430
2. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพโทร. 038-535430 โทรสาร 038-535430
3. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมโทร. 038-535430 โทรสาร 038-535430
4. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโทร. 038-535430 โทรสาร 038-535430
5. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโทร. 038-535430 โทรสาร 038-535430
6. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษโทร. 038-535430 โทรสาร 038-535430
7. สาขาวิชาชีพครูโทร. 038-535430 โทรสาร 038-535430
8. สาขาวิชาบริหารการศึกษาโทร. 038-535430 โทรสาร 038-535430
9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจโทร. โทรสาร
10. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาโทร. 038-535430 โทรสาร 038535430
11. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โทร. โทรสาร
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาโทร. 038-535430 โทรสาร 038-535430
13. สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาโทร. 038-535430 โทรสาร 038-535430
14. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนโทร. 038-535430 โทรสาร 038-535430
15. สำนักงานคณบดีโทร. 0-3853-5430 โทรสาร 0-3853-5430
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

3

4
2550 2551 2552
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)0 .00
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย3 42.90
4 พนง.ราชการ0 .00
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)0 .00
6 ลูกจ้างประจำ0 .00
7 ข้าราชการ1 14.30
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)0 .00
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)0 .00
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)1 14.30
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)2 28.60
รวม 7
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 9 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 20 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

15 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 5 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 28 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 3 รางวัล จำนวนนักศึกษา 10 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 3 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

1 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 1 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

0 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

1 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 2 คน จากจำนวน บุคลากร 4 คน  
  สายอาจารย์ 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน  
  สายสนับสนุน 2 คน จากจำนวน บุคลากร 4 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   3 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 0 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 0 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 0 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 0 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 0 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   11 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 0 กิจกรรม
  อื่นๆ