รายงานประจำปี 2552  สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
ชื่อหน่วยงานสถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
URL iqtd.rru.ac.th
Tel : 038-517004
Fax 038-517004
คณะผู้บริหาร
จำนวนบุคลากร 5 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 3 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 2 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา 1.ศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการฝึกอบรมรูปแบบวิธีการสื่อและเทคโนโลยี ทางการศึกาและการประกันคุณภาพการพัฒนาและการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง กับความต้องการของครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 2. พัฒนาและส่งเสริมครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน วิชาชีพ 3. เป็นแหล่งความรู้ และแหล่งอ้างอิงในการพัฒนาและส่งเสริมครูคณาจารย์และบุคลากรทาง การศึกษา 4. สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามสถานศึกษาทุกระดับในพื้นที่รับผิดชอบให้มีการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและพร้อมรับประเมินภายนอก
วิสัยทัศน์ "สถาบันพัฒนาคุณภาพครู เป็นองค์การที่เชี่ยวชาญและเป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนาและส่งเสริม บุคลากรทางการศึกษา"
ข้อมูลทั่วไป สถาบันพัฒนาคุณภาพครู(สพค.)จัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ จัดตั้ง"สถาบันพัฒนาและส่งเสริมครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.)"ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันพัฒนาคุณภาพครู"เป็นองค์กรอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ขึ้น โดยมี นายอมเรศ ศิลาอ่อน เป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ
การแบ่งส่วนราชการ
1. กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมครูคณาจารย์โทร. 038-517004 โทรสาร 038-517004
2. กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโทร. 038-568168 ต่อ 1059 โทรสาร 038-568190
3. กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผลโทร. 038-568168 ต่อ 1059 โทรสาร 038-568190
4. กลุ่มงานศูนย์เครือข่ายสมศ.และศูนย์ฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกโทร. 038-517004 โทรสาร 038-517004
5. กลุ่มงานอำนวยการโทร. 038-568168 ต่อ 1059 โทรสาร 038-568190
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

4

5
2550 2551 2552
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)0 .00
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย4 80.00
4 พนง.ราชการ0 .00
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)0 .00
6 ลูกจ้างประจำ0 .00
7 ข้าราชการ1 20.00
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)0 .00
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)0 .00
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)0 .00
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)0 .00
รวม 5
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 0 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 0 รางวัล จำนวนนักศึกษา 5 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 7 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 0 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

0 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

1 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 0 คน จากจำนวน บุคลากร 5 คน  
  สายอาจารย์ 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน  
  สายสนับสนุน 0 คน จากจำนวน บุคลากร 5 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   7 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 1 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 0 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 3 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 0 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 1 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

1 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 0 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   3 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 0 กิจกรรม
  อื่นๆ