รายงานประจำปี 2552  หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อหน่วยงานหน่วยตรวจสอบภายใน
URL http://inaudit.rru.ac.th/
Tel : 0-38500000 ต่อ 6080
Fax
คณะผู้บริหาร
จำนวนบุคลากร 3 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 3 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานในระดับสากล เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอก
2. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
3. ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลกิจการที่ดีแก่บุคลากร หน่วยงาน องค์กร และสังคม
4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานกํากับดูแล หรือหน่วยงานภาคราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากรและองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการป้องกันความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริตอันเกิดจากการดําเนินงานในองค์กร
วิสัยทัศน์ เสริมสร้างการบริหารงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเน้นผลงานการตรวจสอบภายในเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มต่อองค์กร
ข้อมูลทั่วไป การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมให้ความเขื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าแและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร จะช่วยให้องค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบระเบียบ
การแบ่งส่วนราชการ
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

0

1
2550 2551 2552
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)0 .00
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย2 66.70
4 พนง.ราชการ0 .00
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)0 .00
6 ลูกจ้างประจำ0 .00
7 ข้าราชการ0 .00
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)0 .00
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)0 .00
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)0 .00
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)1 33.30
รวม 3
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 0 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 0 รางวัล จำนวนนักศึกษา 3 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 0 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 0 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

0 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

0 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 0 คน จากจำนวน บุคลากร 1 คน  
  สายอาจารย์ 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน  
  สายสนับสนุน 0 คน จากจำนวน บุคลากร 1 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 0 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 0 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 0 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 0 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 0 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   2 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 0 กิจกรรม
  อื่นๆ