รายงานประจำปี 2552  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อหน่วยงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
URL
Tel : 038-568187
Fax 038-568187
คณะผู้บริหาร
จำนวนบุคลากร 6 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 5 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 1 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติและเผยแพร่สู่ประชาชน
วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา และเผยแพร่สู่ท้องถิ่นและนานาชาติ
ข้อมูลทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามราชภัฏ และ พระราชทาน พระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนับเป็นสิริมงคลสูงยิ่ง ชาวราชภัฏต่างตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พร้อมที่จะทำงานเพื่อที่จะสนองพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขแก่แผ่นดิน ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘ (๘) ได้บัญญัติภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ศึกษาวิจัย ส่งเสริม และสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงเห็นสมควรจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการโดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ได้จริง สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ช่วงปลายปี ๒๕๔๘ ในระยะแรกมีการสร้างฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปในท้องถิ่น ปัจจุบันมีฐานการเรียนรู้จำนวน ๙ ฐาน เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการจัดตั้ง ส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพิ่มขึ้นได้ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรเสนอจัดตั้ง สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ขึ้น ตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
การแบ่งส่วนราชการ
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

6

8
2550 2551 2552
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)2 33.30
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย1 16.70
4 พนง.ราชการ1 16.70
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)0 .00
6 ลูกจ้างประจำ0 .00
7 ข้าราชการ2 33.30
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)0 .00
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)0 .00
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)0 .00
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)0 .00
รวม 6
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 0 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 0 รางวัล จำนวนนักศึกษา 6 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 37 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

2 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 1 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

0 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

0 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 2 คน จากจำนวน บุคลากร 8 คน  
  สายอาจารย์ 2 คน จากจำนวน อาจารย์ 8 คน  
  สายสนับสนุน 0 คน จากจำนวน บุคลากร 0 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   37 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 0 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 11 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 23 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 0 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 0 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 8 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   12 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 2 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 5 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 0 กิจกรรม
  อื่นๆ