รายงานประจำปี 2552  ศูนย์ภาษา
ชื่อหน่วยงานศูนย์ภาษา
URL http://language.rru.ac.th
Tel : 0-3850-000-0 ต่อ 6195
Fax 038-810337 ,038-517003
คณะผู้บริหาร
1. พรนภา พุทธรักษาผู้ประสานงานศูนย์ภาษา
จำนวนบุคลากร 24 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 22 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 2 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา 1. เป็นศูนย์กลางในการเพิ่มขีดความสามารถภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer Assisted Language Learning)
3. เป็นแหล่งวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ และศูนย์ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
4. พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
5. พัฒนาทักษะภาษาและเทคนิควิธีสอนสำหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ
6. ส่งเสริมงานวิจัยด้านภาษา การจัดสัมมนาวิชาการทางภาษา
7. เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษา

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานอิสระและเป็นศูนย์กลางพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านภาษาต่างประเทศในภาคตะวันออก
ข้อมูลทั่วไป วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านการเรียนการสอนภาษา
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมทักษะให้กับหน่วยงานภายนอกทั้ง ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและบุคคลทั่วไป
4. เพื่อพัฒนาครูด้านความรู้ ทักษะ วัฒนธรรมและวิธีสอนภาษาต่างประเทศ
5. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและการสัมมนาวิชาการทางภาษาและการสอน
6. เพื่อเป็นแหล่งวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ภาษาในชุมชน

การแบ่งส่วนราชการ
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

9

6
2550 2551 2552
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)12 50.00
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย0 .00
4 พนง.ราชการ0 .00
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)0 .00
6 ลูกจ้างประจำ0 .00
7 ข้าราชการ0 .00
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)8 33.30
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)0 .00
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)0 .00
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)2 8.30
รวม 24
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 0 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 0 รางวัล จำนวนนักศึกษา 24 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 22 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

3 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

0 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 0 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

0 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

0 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 3 คน จากจำนวน บุคลากร 6 คน  
  สายอาจารย์ 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน  
  สายสนับสนุน 3 คน จากจำนวน บุคลากร 6 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   22 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 2 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 0 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 5 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 11 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 0 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

1 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 0 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 0 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   11 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 1 กิจกรรม
  อื่นๆ