รายงาน : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือเสนอผลงานวิชาการ (คิดจากนำเสนอผลงานวิจัย) รหัสรายงาน : B08
ปี การศึกษา : 2564 ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ตัวชี้วัดจำนวนอาจารย์ที่นำเสนอผลงานจำนวนอาจารย์ทั้งหมดร้อยละ
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือเสนอผลงานวิชาการ (คิดจากนำเสนอผลงานวิจัย)0??
สืบค้นข้อมูล
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University