รายงาน : ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด รหัสรายงาน : B05
ปี การศึกษา : 2564 ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ตัวชี้วัดจำนวนวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์จำนวนวิทยานิพนธ์ร้อยละ
ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด00??
สืบค้นข้อมูล
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University