รายงาน : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา กรรมการ วิชาการ/ วิชาชีพ กรรมการสอบหรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ รหัสรายงาน : B06
ปี การศึกษา : 2564 ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ดัชนีจำนวนอาจารย์ที่เป็นกรรมการจำนวนอาจารย์ทั้งหมดร้อยละ
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา กรรมการ วิชาการ/ วิชาชีพ กรรมการสอบหรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ00??
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 

 

 Rajabhat Rajanagarindra University