รายงาน : Benchmarking ร้อยละบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รหัสรายงาน : B04
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2564 ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ตัวชี้วัดจำนวนที่ได้เข้าร่วมจำนวนบุึคลากรสายสนับสนุนร้อยละ พัฒนา :จำนวนบุคลากรสนับสนุน
ร้อยละบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ00??
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 

 

 Rajabhat Rajanagarindra University