ชื่อรายงาน : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ รหัสรายงาน : B00
  ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
สมศ.
กพร.
Ranking มหาวิทยาลัยไทย
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ    ๓.๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษา     ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน  
    ๓.๒ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษา     ในส่วนของงบประมาณรายได้  
  5.3 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ     
2. การเรียนการสอน  6.6 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะ การเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง ๒๓.ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  6.2 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ    
  6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ  ๑๖.ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ ร้อยละอาจารย์วุฒิ ป.เอก ต่ออาจารย์ทั้งหมด*
      จำนวนอาจารย์ต่างชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด *
      จำนวนศาสตราจารย์ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด *
  6.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ    ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ต่ออาจารย์ทั้งหมด*
  6.5 มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (Professional Ethics) ๘.ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา  
  6.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด ๒๒.ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด จำนวนอาจารย์ทั้งหมด ต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมด *
  6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
  1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ๔.๑.๑  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ปี  
  1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ทำงานตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา ๔.๑.๒  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา  
  1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์    
  1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ๔.๑.๓   ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต  
  1.5 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ๔.๑.๔*  จำนวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ  หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
  1.6 จำนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา    
  1.7 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวน  วิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด ๔.๑.๕*  ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  
  1.8 จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด    
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 6.8 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษา    
4. การวิจัย   2.2 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ๔.๒.๒  จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  2.3 จำนวนเเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ   เงินสนับสนุนงานวิจัย (ภายนอกสถาบัน) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ๔.๒.๓  ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ เงินสนับสนุนงานวิจัย (ภายในสถาบัน) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ    
  2.1 ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ  ๔.๒.๑  ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์    ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  2.7 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ๔.๒.๕*  จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
  2.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน referred  journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ ๔.๒.๔*  ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ        ต่ออาจารย์ประจำ ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (เช่น ISI , ERIC) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
5. การบริการวิชาการแก่สังคม  3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน/กรรมการ วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ ๔.๓.๓  ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา      เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน     เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ  
  3.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ ๔.๓.๑  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ  
    ๖.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
  3.5  จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ๔.๓.๔*  จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
  3.3 มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย    
  3.4 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อ    อาจารย์ประจำ    
  3.6 รายรับของสถาบันในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันต่ออาจารย์ประจำ    
    ๔.๓.๒  จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ประจำให้บริการวิชาการและ วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ  
    ๔.๓.๕*  ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน  
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4.1 ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษา ๔.๔.๑  ร้อยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  
  4.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริม เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ ๔.๔.๓  ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ  
  4.3  มีผลงาน  หรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้  และสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๔.๔*  จำนวนผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  
  4.4  ประสิทธิผลในการอนุรักษ์  พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๔.๕*  ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรม  
    ๔.๔.๒  ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด  
7. การบริหารและการจัดการ 5.1 สภาสถาบัน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะท้อนถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และนำไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการที่ดี  มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  เน้นการกระจายอำนาจ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ๑๓.ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  
       
  5.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก ๒๐.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  
    ๑๗.ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา  
  5.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  ๑๘.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร  
  5.12 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ๑๔.ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใ นการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  
  5.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ    
       
       
  5.11 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ      ๑๕. ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  
    ๕. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล  
    ๒๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
8. การเงินและงบประมาณ 5.4 การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน    
  5.6 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)    
  5.7 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)    
  5.8 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ    
  5.10 งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ    
    ๙. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  
    ๑๐. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของสถาบันอุดมศึกษา  
    ๑๑.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลา ของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
    ๑๒.ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
  6.9 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา ๑๙.ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา  
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
  7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ๗.ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง