ชื่อรายงาน : รายชื่อหลักสูตรหน่วยงานคณะ รหัสรายงาน : S01.1
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
จำนวน 12 หลักสูตร
1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
B.Ed. (Early Childhood Education)
ปริญญาตรี
2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Education Program in Mathematics
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Education (Mathematics)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
B.Ed. (Mathematics)
ปริญญาตรี
3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
Bachelor of Education Program in Computer Education
ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
Bachelor of Education (Computer Education)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
B.Ed. (Computer Education)
ปริญญาตรี
4.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
Bachelor of Education Program in Psychology and Guidance
ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาและการแนะแนว)
Bachelor of Education (Psychology and Guidance)
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
B.Ed. (Psychology and Guidance)
ปริญญาตรี
5.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
Bachelor of Education Program in Educational Technology
ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
Bachelor of Education (Educational Technology)
ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
B.Ed. (Educational Technology)
ปริญญาตรี
6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
Bachelor of Education Program in Chinese
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Education (Chinese)
ค.บ. (ภาษาจีน)
B.Ed. (Chinese)
ปริญญาตรี
7.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Education Program in Thai
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Education (Thai)
ค.บ. (ภาษาไทย)
B.Ed. (Thai)
ปริญญาตรี
8.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program in English
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Education (English)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.Ed. (English)
ปริญญาตรี
9.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Bachelor of Education Program in General Science
ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
Bachelor of Education (General Science)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
B.Ed. (General Science)
ปริญญาตรี
10.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
Bachelor of Education Program in Social Studies
ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
Bachelor of Education (Social Studies)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
B.Ed. (Social Studies)
ปริญญาตรี
11.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Giraduate Diploma Program in Education Administration
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Giraduate Diploma (Education Administration)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Grad. Dip. (Education Administration)
ปริญญาตรี
12.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Graduate Diploma Program in Teaching Profession
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
Graduate Diploma (Teaching Profession)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
Grad Dip (Teaching Profession)
ปริญญาตรี


Rajabhat Rajanagarindra University