ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : กองกลาง วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : นฤชล เรือนงาม
โทรศัพท์ : 038-512500
โทรสาร : 038-810337

จำนวนบุคลากร : 200 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University