ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : กองนโยบายและแผน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ประนอม เงินบุคคล
โทรศัพท์ : 0-3881-0427
โทรสาร : 0-3881-0427
เว็บไซต์ : http://plan.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 12 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
  ปรัญชา
  ประสานการวางแผนงบประมาณ บนฐานยุทธศาสตร์
  สามารถด้วยไอซีที บริการด้วยมิตรไม่ตรี มุ่งสู่การพัฒนา

  วิสัยทัศน์
  กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย โครงสร้างและระบบงาน การบริหารจัดการบุคลากร และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ที่ มีประสิทธิภาพสูง สามารถประกอบภารกิจมีผลงานที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานสากล สามารถส่งเสริมการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการวางแผน การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวิจัยสถาบัน ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนา การสารสนเทศและฐานข้อมูล การงบประมาณ และการบริหารจัดการการใช้พื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  พันธกิจ
  กองนโยบายและแผนมีพันธกิจสำคัญที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้สามารถบรรลุสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจดังกล่าวประกอบด้วย
  1. การประสานการกำหนดนโยบายและแผน การจัดทำแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และการนำแผนไปปฏิบัติ
  2. การประสานการจัดทำและจัดทำแผนพัฒนาประจำปีและคำของบประมาณของมหาวิทยาลัย
  3. การนำเสนอเพื่อการจัดสรรและการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
  4. การจัดหาและจัดทำข้อมูลและสารสนเทศเพื่อวางแผน และบริหารงานมหาวิทยาลัย
  5. การประสานงานจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับระบบ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  6. การวิเคราะห์/วิจัย เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนมหาวิทยาลัย และการติดตามประเมินผลแผนและการพัฒนามหาวิทยาลัย
  7. การพิจารณาดำเนินการจัดให้มีผังแม่บท (Physical Master Plan) ผังเฉพาะการพัฒนา ด้านกายภาพและการกำกับดูแลการใช้พื้นที่

  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อดำเนินการบริหารจัดการระบบงานนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อ ปฏิบัติกิจกรรมสำคัญในระบบงานย่อยต่าง ๆ อันประกอบด้วย การวางแผนการนำนโยบายไปปฏิบัติ การงบประมาณ/อัตรากำลัง การวิจัยสถาบัน การบริหารจัดการ การสารสนเทศ/ฐานข้อมูล และการบริหารจัดการพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อจัดหาและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัย

  เป้าหมาย
  1. บุคลากรมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
  2. มีบุคลากรและทีมงานที่สามารถให้คำปรึกษา สอนงานภายในระบบงานนโยบายและแผนได้
  3. สามารถจัดหาสารสนเทศที่ทันกับการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ในช่วงเวลาของการตัดสินใจที่เหมาะสม
  4. ผลงานด้านการนโนบายและแผนมีความเป็นมาตรฐาน ได้เผยแพร่และนำเสนอในเวทีทั้งในระดับสถาบันและระหว่างสถาบัน
  5. มีผลงานการวิจัยสถาบันที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในระบบวางแผน

  กลยุทธ์
  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาระหน้าที่
  1. การติดตามประเมินผลและการเสนอรายงาน
  2. บริหารจัดการงานของสำนัก
  3. การวิเคราะห์และประสานการวางแผนและการจัดการทรัพยากร
  4. พัฒนาบุคลากร
  5. พัฒนาและปรับปรุงการทำงานของโปรแกรม ECS แต่ละระบบ
  6. ดำเนินการวิจัยสถาบันฯ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University