ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : กองพัฒนานักศึกษา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550โทรศัพท์ : 038-517173
โทรสาร : 038-517173
เว็บไซต์ : http://affair.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 14 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
  ปรัชญา
  การพัฒนานักศึกษาเป็นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

  วิสัยทัศน์
  กองพัฒนานักศึกษาเป็นองค์กรที่ให้บริการและพัฒนานักศึกษา ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่บัณฑิตในอุดคติไทย

  พันธกิจ
  1. กำกับดูแลนักศึกษาให้อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างอบอุ่น มีความสุข มีบรรยากาศทางวิชาการ
  2. อบรมชี้แนะนักศึกษาในเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบ เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นคนดี
  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมเสริม โดยเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นคนคิดเป็น ทำเป็น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ภาระหน้าที่
  1. เพื่อดูแลนักศึกษาให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
  2. เพื่อพัฒนาวินัยบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
  3. เพื่อส่งเสริมและประสานงานในการบริหารงานกิจการนักศึกษากับหน่วยงานอื่น
  4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายและทั่วถึง
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University