ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : ช่วยราชการ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

จำนวนบุคลากร : 0 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    สำหรับสังกัดบุคลากรช่วยราชการ ของมหาวิทยาลัย
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University