ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : วินัย จันทรวงศ์
โทรศัพท์ : 0-3881-0273, 0-3851-1015 ต่อ 5148
โทรสาร :

จำนวนบุคลากร : 25 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 038-810273 , 038-511015 ต่อ 5148 โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 ชื่อเดิม “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย” ต่อมา พ.ศ. 2529 สภาการฝึกหัดครูประกาศให้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เป็น “โรงเรียนสาธิต” พ.ศ. 2539 ได้ตั้ง “บ้านเด็กสาธิต” เพื่ออบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ 1 ปีครึ่ง ถึง2 ปี โรงเรียนสาธิตจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น และรู้จักแก้ปัญหาได้ เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของครอบครัวอันนำไปสู่การเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติ และสังคมต่อไปได้อย่างมีความสุข โรงเรียนสาธิตได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เตรียมความพร้อมระดับอายุ 1 ปีครึ่ง (บ้านเด็กสาธิต) และระดับอายุ 3 - 4 ปี โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยการนำรูปแบบแนวคิด ของนักปรัชญาที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงผสมผสานจากหลาย ๆ กลุ่ม ตามแผนการจัดประสบการณ์ของโรงเรียน ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับนโยบายของ โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนา คุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามลำดับขั้นพัฒนาการ และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับเด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติเพื่อเป็นการปลูกฝังการอยู่ร่วมกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคมกับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และเมื่อปี พ.ศ.2541 ได้จัดตั้งห้องสมุดของเล่นและศูนย์สื่อ และคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่สำหรับเก็บรวบรวมหนังสือนิทาน ของเล่น เทปเพลง ตลอดจนสื่อเกมการศึกษาสำหรับเด็ก และรวบรวมหนังสือคู่มือครู วารสาร หนังสืออ้างอิง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งความรู้ทั้งเด็ก และครู ตลอดจน ชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ไว้สำหรับฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กเพิ่มขึ้นด้วย โรงเรียนได้จัดตั้งชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต เพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองนักเรียนในการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลั้ยงดูเด็ก และเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้พัฒนาคุณภาพของบุคลากร โดยการส่งไปอบรมประชุม สัมมนา ยังสถานที่ต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 1. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาอื่นของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2. เป็นแหล่งวิจัยศึกษา ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย การเรียนการสอน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของอาจารย์ 3. เป็นศูนย์ฝึกอบรม และสาธิตด้านเทคนิคการสอนให้กับโรงเรียนในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ 4. เพื่อทดลองสอนเด็กพิเศษในลักษณะการเรียนร่วมชั้น วัตถุประสงค์ของชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองนักเรียน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ การเลี้ยงดูเด็ก 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3. เพื่อร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียนสาธิต ในการที่จะพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนสาธิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 4. เพื่อร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคม ชมรม และบุคคลต่างๆ ในการที่จะส่งเสริม การศึกษา
ภาระหน้าที่
    1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ครู อาจารย์ จัดทำแผนการสอนโดยใช้สื่อและเทคนิคการสอนที่มีคุณภาพ 2. พัฒนาบุคลากร โดยการส่งครู อาจารย์ เข้าอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป 3. พัฒนาปรับปรุงบรรยากาศภายในโรงเรียนทั้งบรรยากาศการบริหาร บรรยากาศทางสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน 4. กำหนดขอบข่ายความรับผิดชอบในการดำเนินงานทุกระดับอย่างชัดเจน ให้บุคลากรทุกคนมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 5. ส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนให้มีจิตใจที่เพียบพร้อมด้วยศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เป็นผู้มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University