ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
โทรศัพท์ :
โทรสาร : 0-3851-5826
เว็บไซต์ : http://krusart.rru.ac.th/
จำนวนบุคลากร : 6 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
Bachelor of Education Program in Psychology and Guidance
ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาและการแนะแนว)
Bachelor of Education (Psychology and Guidance)
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
B.Ed. (Psychology and Guidance)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University