ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : กัญภร เอี่ยมพญา
โทรศัพท์ :
โทรสาร : 0-3851-5826
เว็บไซต์ : http://krusart.rru.ac.th/
จำนวนบุคลากร : 5 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Giraduate Diploma Program in Education Administration
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Giraduate Diploma (Education Administration)
ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Grad. Dip. (Education Administration)
*เรียนเต็มหลักสูตร 1 ปี
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Graduate Diploma Program in Teaching Profession
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
Graduate Diploma (Teaching Profession)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
Grad Dip (Teaching Profession)
*เรียนเต็มหลักสูตร 1 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University