ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สำนักงานคณบดี วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : จันทนา ประยูรพงษ์
โทรศัพท์ : 0-3856-8191
โทรสาร : 0-3856-8191
เว็บไซต์ : http://techno.rru.ac.th/
จำนวนบุคลากร : 9 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University