ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ธนธัช มั่นมงคล
โทรศัพท์ : 0-3856-8191
โทรสาร : 0-3856-8191
เว็บไซต์ : http://itechno.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 8 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    1. รหัสและชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Industrial Technology 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Industrial Technology) ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Industrial Technology) 3. สถานสภาพของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ได้พิจารณากลั่นกรองโดย สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
ภาระหน้าที่
    วัตถุประสงค์ 1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระทางด้านอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสามารถนำมา บูรณาการ วิเคราะห์ เลือก พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน 3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Bachelor of Technology Program in Industrial Technology
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Technology (Industrial Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
B.Tech. (Industrial Technology)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University