ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : เมธี พรมศิลา
โทรศัพท์ : 0-3856-8191
โทรสาร : 0-3856-8192
เว็บไซต์ : http://itechno.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 8 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Bachelor of Science in Industrial Technology 2. ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น 2 สาขาวิชาย่อยคือ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) Bachelor of Science in Industrial Technology B. Sc. In Industrial Technology (Industrial Management Technology) วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) Bachelor of Science in Industrial Technology B. Sc. In Industrial Technology (Construction Technology)
ภาระหน้าที่
    3. ปรัชญา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดของบูรณาการศาสตร์ที่มีความจำเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 4. วัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ 1) เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 4) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการเรียนรู้ และมีพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป 5) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการ
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
    1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสากรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
B.Sc. (Industrial Technology)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University