ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : กาหลง บัวนาค
โทรศัพท์ : 0-3856-8191
โทรสาร : 0-3856-8191
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/RRUAutomotiveEng/
จำนวนบุคลากร : 6 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    1. ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ Bachelor of Science program in Automotive Mechanical Engineering 2. ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์) ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Automotive Mechanical Engineering) ชื่อย่อ วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์) ชื่อย่อ B.Sc. (Automotive Mechanical Engineering)
ภาระหน้าที่
    3. ปรัชญา มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติในวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนานักเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ 4. วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1.) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์หรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2.) มีความรู้เฉพาะทางและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมไทย 3.) มีความรู้ด้านการผลิตและการบริการยานยนต์ 4.) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 5.) มีทักษะภาษาอังกฤษและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 6.) มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
Bachelor of Science Program in Automotive Mechanical Engineering
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์)
Bachelor of Science (Automotive-Mechanical Engineering)
วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์)
B.Sc. (Automotive-Mechanical Engineering)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University