ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : สราวุธ อิศรานุวัฒน์
โทรศัพท์ : 0-3856-8191
โทรสาร : 0-3856-8191
เว็บไซต์ : http://idesign.rru.ac.th/
จำนวนบุคลากร : 6 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    1.ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Industrial Product Design) 2. ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณทิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Industrial Product Design ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc.(Industrial Product Design)
ภาระหน้าที่
    3. ปรัชญา มุ่งพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อสถานประกอบการและท้องถิ่น 4. วัตถุประสงค์ 1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ดีตามมาตรฐานสากลและสามารถค้นคว้าวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ๆ ได้ 2) ให้เรียนรู้ และพัฒนาการใช้วัสดุทั่วไป วัสดุในท้องถิ่น และวัสดุที่เกี่ยวข้องนำมาประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3) ให้ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคม 4) ให้มีความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5) ให้มีความรู้ ความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความรัก ความศรัทธาในอาชีพที่ สุจริต และมีความสำนึกในวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Bachelor of Science (Industrial Product Design)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
Bachelor of Science Program in Industrial Product Design
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
B.Sc. (Industrial Product Design)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University