ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : สุธี ประจงศักดิ์
โทรศัพท์ : 0-3856-8191
โทรสาร : 0-3856-8192
เว็บไซต์ : https://fb.me/im.rru
จำนวนบุคลากร : 5 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม Master of Science Program in Industrial Management
ภาระหน้าที่
    2. ปรัชญา มุ่งพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรม 3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม และมีทักษะเพียงพอที่จะสามารถดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของภาคอุตสาหกรรม 3. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในท้องถิ่น
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
Master of Science Program in Industrial Management
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
Master of Science (Industrial Management)
วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
M.Sc. (Industrial Management)
เรียนเต็มหลักสูตร 2 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University