ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550โทรศัพท์ : 038-515827
โทรสาร : 038-517082
เว็บไซต์ : http://human.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 13 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B .A. (English)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University