ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : อภิชาติ คานนิม
โทรศัพท์ : 038-515827
โทรสาร : 038-517082
เว็บไซต์ : http://human.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 6 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2531 โดยเปิดสอนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและในปีการศึกษา 1/2539 เปิดสอนเป็นวิชาโทให้แก่ สาขาวชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ต่อมาในปีการศึกษา 1/2554 ได้เปิดเป็นวิชาโทให้แก่สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งบัณฑิตที่จบออกไปแล้วนั้นมีคุณภาพอย่างมากในการที่นำเอาความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปใช้ในการทำงาน เพื่อให้ความสำคัญในด้านภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงเปิดภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกขึ้นในปีการศึกษา 1/2547 จนถึงขณะนี้สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้เปิดมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว พร้อมทั้งนักศึกษาของทางสาขาวิชาที่มีคุณภาพในความสามารถไม่ยิ่งหย่อนกว่ามหาวิทยาลัยอื่นในการสอบชิงทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้ด้วย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นสาขาวิชาใหม่ในคณะมนุษยศาสตร์แต่ก็มีความพร้อมที่จะผลักดันให้เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีศึกยภาพมากยิ่งขึ้นโดยให้เป็นที่รู้จักทั่วไปในด้านของวิชาการและการเป็นผู้นำที่มีความสามารถในด้านภาษาที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ เพื่อความทันสมัยในหลักสูตรและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงคณะกรรมการประจำหลักสูตรจึงเห็นสมควรที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2550 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตรและความต้องการของท้องถิ่น ปรัชญาของหลักสูตร "ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านภาษา คุณธรรมล้ำเลิศ นำพาท้องถิ่นพัฒนา"
ภาระหน้าที่
    1.เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ คุณะรรม และมีความสามารถในการใข้ภาษาญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพ 2.เพื่อผลิตบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ สามารถพัฒนาตนเอง ครองครัวและชุมชน 3.เพื่อนำความรู้มาบูรณาการกับการปฏิบัติและการพัฒนาในท้องถิ่น
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
Bacherlor of Arts Program in Japanese
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (Japanese)
ศศ.บ (ภาษาญี่ปุ่น)
B.A. (Japanese)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
Bachelor of Arts Program in Japanese
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (japanese)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
B.A.(Japanese)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University