ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : คณสถิต มังกรแก้ว
โทรศัพท์ : 038-515827
โทรสาร : 038-517082
เว็บไซต์ : http://human.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 14 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bacherlor of Public Adiministration Program in Public Administration
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
Bachelor of Public Adiministration Program in Public Administration
รป.บ. (รัฐประศาสตศาสตร์)
B.P.A.(Public Administration)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University