ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : บุญยอด ศรีรัตนสรณ์
โทรศัพท์ : 038-515827
โทรสาร : 038-517082
เว็บไซต์ : http://human.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 7 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ปรับปรุงแก้ไขโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีบทบาทในการพัฒนา และแก้ปัญหาของแต่ละท้องถิ่นมากขึ้น นับตั้งแต่มี พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ พ.ศ.2537 ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงได้กำหนดภารกิจของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของรัฐโดยได้เปิดสอนหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (กศ.พท.)ตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 ทั้งนี้เพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นแกนนำในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นการพัฒนาทุนทางสังคม ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งในแต่ละปีมีผู้นำท้องถิ่น และผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้เป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ.2546 จึงได้เปิดสอนหลักสูตรนี้ในภาคปกติ เพื่อได้นำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นของตน และเพื่อสร้างนักพัฒนาชุมชนเข้าทำงานในองค์การปกครองท้องถิ่นทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล เนื่องจากนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรครั้งสุดท้ายเมือ พ.ศ.2545 ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงเห็นสมควรที่จะต้องปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 122 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 86และหมวดเลือกเสรี 6 หน่วยกิต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ ทำงานในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะเด่นที่สำคัญ คือ มีความเป็นผู้นำ เป็นนักพัฒนา ที่มีคุณธรรม เสียสละและปรับตัวได้ดี 3.การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงในเรื่องจำนวนหน่วยกิตเดิม 125 หน่วยกิต เหลือ 122 หน่วยกิต และได้เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษเป็น 12 หน่วยกิต การปรับปรุได้ปรับรายวิชา 2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต ทุกรายวิชายกเว้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ปรับกลุ่มรายวิชาเนื้อหาบังคับที่มีเน้อหาใกล้เคียงกันรวมเป็นวิชาเดียวกัน ได้ปรับรายวิชาเลือกบางวิชาให้เป็นวิชาบังคับ และเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และความต้องการของท้องถิ่น เนื้อหาที่ปรับปรุงได้นำข้อคิดเห็นของผู้ที่เรียนจบไปแล้วมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง ตลอดจนข้อคิดเห็นของกลุ่มเครือข่ายคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชน ที่ได้มีการจัดสัมมนาทั่วประเทศรวม 59 สถาบันทุกปี 4.การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนครั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนมาร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วยหลักสูตรที่ปรับปรุงจึงเป็นหลักสูตรที่ผลิตออกไปทำงานกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ปรัชญาของหลักสูตร"บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความเสียสละ สามารถศึกษาวิจัยและทำงานร่วมกับชุมชนได้"
ภาระหน้าที่
    1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม สามารถทำงานในองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการพัฒนาชุมชน 3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม ให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
Bachelor of Arts program in Community Development
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
Bachelor of Arts (Community Development)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
B.A.(Community Development)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University