ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาดนตรีสากล วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : สมพงษ์ ทองคำ
โทรศัพท์ : 038-515827
โทรสาร : 038-517082
เว็บไซต์ : http://human.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 6 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตผลงานทางดนตรีและสามารถถ่ายทอดความรู้ทั่งด้านทฤษฎีและปฏิบัติการทางดนตรีให้ผู้อื่นได้ คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้สำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนความคิดเห็นของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและได้นำมาปรับปรุงให้หลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้ ยังได้รับคำแนะนำจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย ปรัชญาของหลักสูตร"มุ่งผลิตบัณฑิตดนตรีสากลให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านดนตรีขั้นสูง สำหรับประกอบอาชีพทางดนตรีได้รอบด้าน มีคุณธรรม มีความสุขกับดนตรี เป็นที่ยอมรับของแหล่งงานทางดนตรีและสังคม"
ภาระหน้าที่
    1.เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ในระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติดนตรีขั้นสูง สามารถประกอบอาชีพทางดนตรีได้รองด้าน 2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มึความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รู้จักใช้เหตุผลและวิจารณญาณ มีความสามารถในารปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมและอยู่กับดนตรีอย่างมีความสุข
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
Bachelor of Arts Program in Westerm Music
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)
Bachelor of Arts (Western Music)
ศศ.บ. (ดนตรีสากล)
B.A. (Western Music)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University