ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง
โทรศัพท์ : 038-515827
โทรสาร : 038-517082
เว็บไซต์ : http://human.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 3 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    หลักสูตรสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะบูรณาการทางด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้สำรวจความต้องการในการศึกษาต่อ ของผู้ที่จะศึกษาต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต แล้วนำข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณงุฒิให้คำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตร ครั้งนี้ ปรัชญาหลักสูตร "มุ่งผลิตศิลปินบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยเพื่อทำหน้าที่อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติ โดยประกอบอาชีพด้านการแสดงและจัดการธุรกิจทางการแสดงอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข"
ภาระหน้าที่
    1.เพื่อผลิตศิลปินบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารภทางด้านนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทย ในการประกอบอาชีพทางด้านการแสดงและจัดการธุรกิจทางการแสดง 2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ จรรโลงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพจนสามารถเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงพัฒนานาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สืบไป
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552
Bachelor of Arts Program in Thai Music and Dramatic Arts
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏดุริยางคศิลป์ไทย)
Bachelor of Arts (Thai Music and Dramatic Arts)
ศศ.บ. (นาฏดุริยางคศิลป์ไทย)
B.A. (Thai Music and Dramatic Arts)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University