ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

จำนวนบุคลากร : 2 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
Bacherlor of Public Adiministration Program in Local Government
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
Bachelor of Public Adiministration Program (การปกครองท้องถิ่น)
รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
B.P.A.( Local Govermment)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University