ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

จำนวนบุคลากร : 2 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
Master of Education Program in English Language Teaching
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
Master of Education (English Language Teaching)
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
M.Ed. (ELT)
เรียนเต็มหลักสูตร 2 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University