ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ธนัช ถิ่นวัฒนากูล
โทรศัพท์ : 0-3851-5829 ,0-3851-5457
โทรสาร : 0-3851-5458

จำนวนบุคลากร : 5 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Communication Arts
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
B.A.(Communication Arts)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University