ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการจัดการ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550โทรศัพท์ : 0-3851-5829 ,0-3851-5457
โทรสาร : 0-3851-5458

จำนวนบุคลากร : 3 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
บธ.บ.(การจัดการ)
B.B.A.(Management)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University