ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สำนักงานคณบดี วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ทสพล รวมฉิมพลี
โทรศัพท์ : 0-3851-5828
โทรสาร : 0-3851-5828
เว็บไซต์ : http://science.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 14 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เติบโตมาจากหมวดวิชาในสายวิทยาศาสตร์สังกัดโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2598–2513) ซึ่งเป็นเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทราเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ต่อมากรมการฝึกหัดครูได้จัดกลุ่มวิชาในหมวดวิชาสายวิทยาศาสตร์รวมขึ้นเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 9 ภาควิชา คือ 1. ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 6. ภาควิชาชีววิทยา 2. ภาควิชาคณิตศาสตร์ 7. ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 8. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 9. ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 5. ภาควิชาเคมี ปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสถาบันราชภัฏและตราเป็นพระราชบัญญัติ เมื่อ พ.ศ. 2538 ในปีพ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนามแก่สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราว่า สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งในระหว่าง พ.ศ. 2535–2538 นั้น คณะวิชาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคณะ จึงทำให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งในจำนวน 5 คณะ ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในระดับอนุปริญญา (วุฒิ อ.วท.) และระดับปริญญาตรี (วุฒิ วท.บ. และค.บ.) การจัดการเรียนการสอนมีทั้งการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาภาคปกติในวันจันทร์ – ศุกร์ การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น (กศ.บป. และกศ.พท.) ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 12 สาขาวิชา แต่ละสาขาวิชามีการบริหาร การศึกษาโดยคณะกรรมการสาขาวิชา สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีดังนี้ 1. สาขาวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 7. สาขาวิชาเคมี 8. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 9. สาขาวิชาฟิสิกส์ 10.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 12.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 13. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ภาระหน้าที่
    บัณฑิตที่เรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อจบการศึกษาไปแล้วมีคุณลักษณะเด่นดังนี้ 1.มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์และกล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกในความเป็นไทย 2.มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพทางการเกษตร มีความ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและหลักการไปสู่การปฏิบัติ 3.มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 4. ประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตโดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งให้กับชุมชน 5. รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของส่วนร่วม 6. มีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาประเทศ
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University