ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์
โทรศัพท์ : 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5169
โทรสาร : 0-3851-5828
เว็บไซต์ : http://computer.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 8 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    1.ปรัชญาของหลักสูตร คุณธรรมเลิศล้ำ ก้าวนำวิทยาการ ชาญฉลาดประยุกต์ใช้ ใส่ใจสังคม 2.ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science 3. ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) Bachelor of Science (Computer Science) ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) B.Sc. (Computer Science)
ภาระหน้าที่
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดอย่างเป็นระบบชัดเจนและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น 4.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ตระหนักในคุณค่าของวิทยาการคอมพิวเตอร์และมีเจตคติที่ ดีต่อวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความสนใจใฝ่หาความรู้ และติดตามความก้าวหน้าในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตตนให้ดีขึ้น
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor oF Science Program in Computer Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Barhelor of Science (Computer Science)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
B.Sc.(Computer Science)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University