ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : วัชรพงษ์ ครูเกษตร
โทรศัพท์ : 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5169
โทรสาร : 0-3851-5828
เว็บไซต์ : http://computer.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 11 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    ปรัชญาของหลักสูตร “จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีคุณธรรม” ชื่อเต็ม : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) Bachelor of Science (Information Technology) ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) B.Sc. (Information Technology)
ภาระหน้าที่
    1.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 2.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 3.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับบทบาทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารองค์กร 4.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในสภาวการณ์แข่งขัน 5.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 6.เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 7.เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชน
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor oF Science Program in Information Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Barhelor of Science (Information Technology)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.Sc.(Information Technology)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University