ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : แววดาว พิมพ์พันธ์ดี
โทรศัพท์ : 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5132
โทรสาร : 0-3851-5828
เว็บไซต์ : http://cph.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 15 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 1.มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย 2.มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและหลักการสู่การปฏิบัติ มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เห็นประโยชน์ของส่วนรวม รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ดี มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน พึ่งตนเองได้ มีความเป็นผู้นำ 4. มีสุขภาพกาย ใจดี บุคลิกภาพดี ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Community Health ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) : Bachelor of Science (Community Health) ชื่อย่อ : วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) : B.Sc. (Community Health.)
ภาระหน้าที่
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1.เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความสามารถเป็นนักวิชาการด้านสาธารณสุขได้ 2.เพื่อให้บัณฑิตสามารถให้คำแนะนำและเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพแก่คนในชุมชนได้ 3.เพื่อให้บัณฑิตสามารถบริหารจัดการงานสาธารณสุขของชุมชน และบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารตลอดจนสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขชุมชน
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
Bachelor oF Science Program in Community Health
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
Barhelor of Science (Community Health)
วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน)
B.Sc.(Community Health)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University