ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : พิไลพร หนูทองคำ
โทรศัพท์ : 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5130
โทรสาร : 0-3851-5828
เว็บไซต์ : -
จำนวนบุคลากร : 9 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ข้อ 3(3) เรื่องการพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูง ซึ่งขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งการวิจัยพัฒนายังอยู่ในระดับต่ำเป็นจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กล่าวคือ การวิจัยและพัฒนามีไม่ถึงร้อยละ 2 ของประเทศ ขณะที่มีบุคลากรด้านนี้มีเพียง 6.7 คนต่อประชากร 10,000 คน การลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 7 เท่า คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.26 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางสาขาวิชาฟิสิกส์มาระยะหนึ่ง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระในรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและเพื่อให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องและทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของประเทศในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเหตุผลสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ของสาขาวิชาฟิสิกส์ มีรายละเอียดดังนี้ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2. เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 3. เพื่อเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีระบบการเรียนรู้เป็นลำดับต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น 4. เพื่อให้หลักสูตรมีความครอบคลุมในเนื้อหาทางฟิสิกส์ มากขึ้น และปรับลดจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรให้ลดลงตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5. เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ซึ่งมีความต้องการด้านฟิสิกส์มากขึ้น
ภาระหน้าที่
    คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตในสาขาวิชาฟิสิกส์ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย 2. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและหลักการสู่การปฏิบัติ มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เห็นประโยชน์ของส่วนรวม รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ดี มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน พึ่งตนเองได้ มีความเป็นผู้นำ 4. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี บุคลิกภาพดี
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
Bachelor oF Science Program in Physics
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Barhelor of Science (Physics)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
B.Sc.(Physics)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University